Nejčastější chyby při TIG sváření a jak se jim vyhnout

 

chyby-pri-svarovani

TIG sváření, neboli svařování wolframovou netavnou elektrodou v inertním plynu, je jednou z nejpreciznějších metod sváření, která umožňuje dosáhnout vysoké kvality svarů. Tato technika, známá také jako GTAW (Gas Tungsten Arc Welding), se používá zejména v oblastech, kde je kladen důraz na přesnost a estetiku svaru, například v leteckém průmyslu, automobilovém průmyslu, a při výrobě nerezových ocelí. I když se jedná o pokročilou techniku, i zkušení svářeči mohou čelit různým problémům a chybám, které mohou negativně ovlivnit výslednou kvalitu svaru. Tento článek se zaměří na nejčastější chyby při TIG sváření a nabídne praktické rady, jak se těmto chybám vyhnout.

Nesprávná volba elektrody

Jednou z prvních chyb, kterou mohou svářeči udělat, je nesprávná volba elektrody. TIG sváření používá různé druhy wolframových elektrod, které se liší složením a průměrem.
Použití nesprávné elektrody může vést k nestabilnímu oblouku, nadměrnému opotřebení elektrody, nekvalitnímu svaru a zvýšenému riziku kontaminace svaru. Nesprávně zvolená elektroda může také způsobit problémy s zapalováním oblouku nebo nadměrným zahříváním elektrody, což vede ke snížení její životnosti a vyšším nákladům.

Jak vybrat správnou elektrodu:

 • Typ elektrody: Pro různé materiály a typy svárů se používají různé typy elektrod, například čistý wolfram (WP), thoriovaný wolfram (WT) nebo cerium-dopovaný wolfram (WC). Každý typ má specifické vlastnosti, které je třeba vzít v úvahu. Thoriované elektrody (WT20) jsou oblíbené pro svou schopnost udržet stabilní oblouk při vysokém proudu, zatímco lanthanované (WL15) a cerium-dopované elektrody (WC20) jsou vhodné pro nižší proudy a menší svařované díly.
 • Průměr elektrody: Průměr elektrody by měl být zvolen podle tloušťky materiálu a požadovaného proudu svařování. Obecně platí, že pro tenčí materiály se používají tenčí elektrody a naopak. Například, pro svařování tenkých nerezových ocelí se často používají elektrody s průměrem 1,6 mm, zatímco pro silnější materiály mohou být vhodnější elektrody s průměrem 2,4 mm nebo větší.

Nedostatečné čištění materiálů

Čistota materiálů před svařováním je klíčová. Nedostatečné čištění může způsobit kontaminaci svaru, což vede k jeho oslabení a snížení kvality. Nečistoty, jako jsou oleje, mastnoty, prach a oxidy, mohou negativně ovlivnit proces svařování a kvalitu výsledného svaru.

Důsledky nedostatečného čištění:

 • Znečištění povrchu může vést k porézním svarům, což snižuje jejich pevnost a životnost.
 • Oxidace a jiné nečistoty mohou způsobit nestabilní oblouk a nekvalitní svar. Kontaminace svarové lázně může vést k tvorbě trhlin a jiných defektů, které oslabují svar a mohou způsobit jeho selhání v náročných podmínkách.

Doporučené postupy pro čištění materiálů před svářením:

 • Odstranění mastnoty a oleje: Používejte odmašťovací prostředky nebo izopropylalkohol. Mastnoty a oleje mohou být odstraněny pomocí rozpouštědel nebo speciálních čisticích prostředků určených pro kovové povrchy.
 • Odstranění oxidů: Používejte brusný papír, kartáče nebo chemické čistící prostředky. Oxidace může být odstraněna pomocí mechanických nebo chemických metod, v závislosti na typu materiálu a rozsahu oxidace.
 • Kontrola čistoty: Před zahájením sváření vždy vizuálně zkontrolujte povrch materiálu. Ujistěte se, že povrch je čistý a bez nečistot, které by mohly ovlivnit kvalitu svaru.

Špatné nastavení parametrů sváření

Nesprávné nastavení parametrů, jako je proud, napětí a rychlost posuvu, může mít zásadní vliv na kvalitu svaru. Každý materiál a tloušťka vyžaduje specifické nastavení parametrů, aby bylo dosaženo optimálního svaru.

Důsledky nesprávného nastavení parametrů:

 • Nedostatečný nebo příliš vysoký proud může vést k nedostatečnému průniku nebo přehřátí materiálu. Nedostatečný proud může způsobit slabé a křehké svary, zatímco příliš vysoký proud může vést k přehřátí a deformaci materiálu.
 • Nesprávná rychlost posuvu může způsobit nekvalitní svar s nedostatečnou pevností. Příliš rychlý posuv může vést k nedostatečnému průniku, zatímco příliš pomalý posuv může způsobit nadměrné roztavení materiálu a tvorbu defektů.

Jak správně nastavit parametry sváření:

 • Proud: Nastavte proud podle tloušťky materiálu a typu elektrody. Pro tenčí materiály je třeba nižší proud. Například pro svařování tenkých nerezových plechů může být vhodný proud 20-40 A, zatímco pro silnější materiály může být zapotřebí proud 100 A nebo více.
 • Napětí: Napětí oblouku by mělo být stabilní a odpovídat typu elektrody a materiálu. Stabilní napětí zajišťuje rovnoměrné a konzistentní svary bez defektů.
 • Rychlost posuvu: Přizpůsobte rychlost posuvu tak, aby byl svar rovnoměrný a bez defektů. Při správném nastavení rychlosti posuvu se zajistí optimální průnik a estetický vzhled svaru.

Nevhodná technika svařování

Technika sváření zahrnuje správné vedení elektrody, úhel sváření a koordinaci rukou. Nevhodná technika může vést k nekvalitnímu svaru.

Důsledky nevhodné techniky:

 • Nekvalitní svar může obsahovat praskliny, póry nebo nedostatečný průnik. Praskliny a póry ve svaru snižují jeho pevnost a mohou vést k předčasnému selhání.
 • Nevhodné vedení elektrody může způsobit nerovnoměrné svary. Nerovnoměrný svar může mít neestetický vzhled a sníženou mechanickou pevnost.

Jak správně provádět TIG sváření:

 • Vedení elektrody: Držte elektrodu ve správném úhlu (obvykle 15° až 20° od vertikály) a udržujte stabilní vzdálenost mezi elektrodou a materiálem. Správný úhel a vzdálenost zajišťují stabilní oblouk a rovnoměrné roztavení materiálu.
 • Koordinace: Ujistěte se, že máte stabilní ruku a plynulý pohyb, abyste dosáhli rovnoměrného svaru. Pravidelný a plynulý pohyb ruky je klíčový pro dosažení konzistentních a kvalitních svarů.
 • Cvičení: Pravidelně trénujte a zlepšujte svou techniku, abyste minimalizovali chyby. Cvičení na různých materiálech a tloušťkách vám pomůže získat zkušenosti a zlepšit dovednosti.

Nedostatečná ochrana svarové lázně

Ochrana svarové lázně je zásadní pro dosažení kvalitního svaru. Nedostatečná ochrana může vést k oxidaci a kontaminaci.

Důsledky nedostatečné ochrany:

 • Oxidace svaru vede k oslabení a snížení jeho životnosti. Oxidovaný svar má nižší pevnost a může být náchylný k prasklinám a jiným defektům.
 • Kontaminace může způsobit praskliny a jiné defekty ve svaru. Kontaminovaný svar může mít sníženou odolnost proti korozi a mechanickému namáhání.

Jak zajistit dostatečnou ochranu svarové lázně:

 • Použití inertního plynu: Ujistěte se, že používáte správný typ a průtok inertního plynu (např. argon). Inertní plyn chrání svarovou lázeň před atmosférickými kontaminanty a zajišťuje kvalitní svar.
 • Kontrola trysek: Pravidelně kontrolujte a čistěte trysky plynu, aby nedocházelo k jejich ucpání. Ucpané trysky mohou způsobit nerovnoměrný průtok plynu a nedostatečnou ochranu svaru.
 • Správná poloha: Držte hořák ve správné vzdálenosti a úhlu, aby byla zajištěna optimální ochrana svarové lázně. Správná poloha hořáku zajišťuje rovnoměrné krytí inertním plynem a minimalizuje riziko oxidace.

Chyby při použití přídavného materiálu

Nesprávné použití přídavného materiálu může způsobit nekvalitní svar, který nesplňuje požadované specifikace.

Důsledky nesprávného použití přídavného materiálu:

 • Nedostatečné nebo přebytečné množství přídavného materiálu může vést k nedostatečnému průniku nebo tvorbě hrudek ve svaru. Přebytek materiálu může způsobit nadměrné roztavení a deformaci svaru, zatímco nedostatek může vést k slabým a křehkým svarům.
 • Špatný typ přídavného materiálu může způsobit neslučitelnost a oslabení svaru. Použití nesprávného materiálu může vést k tvorbě trhlin, póry a dalším defektům.

Jak správně používat přídavný materiál:

 • Výběr materiálu: Vyberte přídavný materiál, který je kompatibilní s materiálem základním a odpovídá požadavkům na svar. Kompatibilita přídavného materiálu je klíčová pro dosažení kvalitního a pevného svaru.
 • Množství materiálu: Používejte přídavný materiál v přiměřeném množství, aby byl svar hladký a rovnoměrný. Správné množství materiálu zajišťuje optimální průnik a estetický vzhled svaru.
 • Technika: Přidávejte materiál plynule a rovnoměrně do svarové lázně. Plynulé a rovnoměrné přidávání materiálu zajišťuje homogenní a kvalitní svar.

Prošli jsme si nejčastější chyby, které se mohou při TIG sváření vyskytnout, a ukázali si, jak se jim vyhnout. Správná volba elektrody, důkladné čištění materiálů, přesné nastavení parametrů sváření, vhodná technika, dostatečná ochrana svarové lázně a správné použití přídavného materiálu jsou klíčové pro dosažení kvalitního svaru.

Pro každého pokročilého svářeče je důležité tyto chyby znát a vědět, jak se jim vyhnout. Dobré návyky a pečlivost při práci vedou nejen k lepším výsledkům, ale také k větší spokojenosti s odvedenou prací. Navíc, kvalitní svary znamenají vyšší bezpečnost a delší životnost výrobků.

Pokud máte jakékoli další otázky nebo potřebujete další informace ohledně svařování pomocí svařovacího zdroje TIG , neváhejte nás kontaktovat. Náš odborný tým je připraven vám poskytnout informace, doporučení a podporu, abyste mohli dosáhnout úspěšných a spolehlivých svarů ve vaší práci.